مقاله اندازه گيري فاکتورهاي بيوشيميايي حاصل از تمايز سلول هاي بنيادي خون بند ناف انسان به سلول هاي شبه کبدي در آزمايشگاه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۲۳ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري فاکتورهاي بيوشيميايي حاصل از تمايز سلول هاي بنيادي خون بند ناف انسان به سلول هاي شبه کبدي در آزمايشگاه
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي
مقاله بند ناف
مقاله سلول کبدي
مقاله تمايز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم رودي آمنه
جناب آقای / سرکار خانم: نصري سيما
جناب آقای / سرکار خانم: اميري ايرج

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: خون بند ناف به عنوان يک منبع از سلول هاي بنيادي خون ساز است. اين سلول ها نياي سلول هايي هستند که مي توانند سيستم خون ساز در بيماران مبتلا به بيماري هاي بدخيم و خوش خيم را بازسازي کنند. سلول هاي بنيادي مزانشيمي که از خون بند ناف انسان مشتق مي شوند، در محيط آزمايشگاه، به انواع مختلفي از سلول ها از جمله؛ استخوان، غضروف و چربي تمايز مي يابند. اين مطالعه، امکان تبديل سلول هاي بنيادي مزانشيمي را که از سلول هاي بنيادي خون بند ناف به دست آمده اند به سلول هاي کبدي در محيط آزمايشگاه بررسي مي کند.
مواد و روش ها: اين يک مطالعه تجربي است که در سال ۱۳۸۷ در دانشگاه پيام نور مرکزي تهران با همکاري دانشگاه علوم پزشکي همدان انجام شد. خون بند ناف انسان از بيمارستان فاطميه همدان تهيه شد و سلول هاي بنيادي مزانشيمي از آن به وسيله سانتريفيوژ بر اساس شيب غلظت جدا و سلول هاي تک هسته اي آن کشت داده شد. وقتي تراکم سلولي سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق شده از خون بند ناف انسان به ۸۰ درصد رسيد، با استفاده از محلول تريپسين – اتيلن دي آمين تترا استيک اسيد پاساژ داده شدند. سپس از پاساژ دوم سلول ها را در محيط کشت DMEM حاوي ۱۰ ميلي ليتر بر ليترسرم جنيني گاوي،۲۰ نانوگرم بر ميلي ليتر فاکتور رشد کبدي، ۱۰ نانوگرم بر ليتر فاکتور رشد فيبروبلاستي بازي و ۲۰ نانوگرم بر ليتر انکوستاتين M کشت داده شدند. به طور متوسط هر سه روز يک بار محيط ها را تعويض کرده و محيط هاي جمع آوري شده در فريزر ۲۰- درجه سانتي گراد نگهداري شد تا ذخيره آلبومين، اوره، آلکالين فسفاتاز و آلفا فيتوپروتئين اندازه گيري شود. در پايان سلول هاي تمايز يافته با رنگ آميزي پريوديک اسيد شيف جهت برسي ذخيره گليکوژن در سلول ها مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: اندازه گيري فاکتورهاي بيوشيميايي در روزهاي مختلف کشت نشان داد که غلظت آلبومين، اوره، آلکالين فسفاتاز و آلفا فيتوپروتئين به تدريج در طي تمايز افزايش يافت. هم چنين رنگ آميزي پريوديک اسيد شيف حاکي از ذخيره گليکوژن در اين سلول ها بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که سلول هاي بنيادي مزانشيمي مشتق از خون بند ناف انسان مي توانند در آزمايشگاه تحت القا فاکتورهاي رشد کبدي و فيبروبلاستي پايه به سلول هاي کبدي تمايز يابند.