مقاله اندازه گيري فعاليت آنزيم فسفوليپاز A2 در زهر خام و فراکسيونهاي جدا شده از زهر افعي لبتيناي ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۳۵۵ تا ۳۶۰ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري فعاليت آنزيم فسفوليپاز A2 در زهر خام و فراکسيونهاي جدا شده از زهر افعي لبتيناي ايران
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فسفوليپاز A2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شانكي باورصاد مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: آموزگاري زهره
جناب آقای / سرکار خانم: نوربهبهاني مژگان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زهر مارها کمپلکس پيچيده اي از پروتئين هايي با فعاليت هاي بيولوژيکي مختلف مي باشند. افعي لبتينا يکي از مارهاي سمي در ايران است. در اين مطالعه با بررسي روي زهر خام افعي لبتينا، به بررسي وجود آنزيم فسفوليپاز A2 پرداخته شد.
روش بررسي: صد ميلي گرم زهر خام افعي لبتينا (P I-P V) با استفاده از کروماتوگرافي ژل فيلتراسيون روي سفادکس G-100 که با بافراستات آمونيوم ۲۰ ميلي مولار (pH=4.6) به تعادل رسيده بود به ۵ فراکسيون مجزا شد. غلظت پروتئين زهر خام و فراکسيون هاي آن با استفاده از آلبومين سرم گاوي به عنوان استاندارد تعيين شد. فعاليت فسفوليپاز A2 با استفاده از سوسپانسيون زرده تخم مرغ به عنوان سوبسترا تعيين گرديد.
يافته ها: حدود ۸۹ درصد از زهر خام ليوفيليزه اين افعي، پروتئين بود. زهر خام به پنج فراکسيون مجزا شد که بر طبق خارج شدن از ستون، Peak I تا (P I-P V) Peak V نامگذاري شدند. فعاليت مخصوص در زهر خام، PeakI، PeakII و PeakIII به ترتيب ۲۵U/mg.2، ۰۷۸ U/mg.0، ۷۶ U/mg.2 و ۰۴ U/mg.1 بدست آمد.
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که آنزيم فسفوليپاز A2 در زهر خام داراي فعاليت بالايي مي باشد. در بين پيکها، پيک II داراي بيشترين فعاليت بود در صورتيکه فعاليت قابل توجهي در پيک I مشاهده نشد.