مقاله اندازه گيري مقادير طبيعي برخي فاكتورهاي سرم خون (الکتروليت و غير الکتروليتها) تاسماهي ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۲۵ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري مقادير طبيعي برخي فاكتورهاي سرم خون (الکتروليت و غير الکتروليتها) تاسماهي ايراني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فاكتورهاي بيوشيميايي سرم خون
مقاله تاسماهي ايراني
مقاله هماتولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهيدي ياساقي سيداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مازندراني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني حسن سرايي آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني رسول
جناب آقای / سرکار خانم: سليماني نرگس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از مهمترين راه هاي تشخيص بيماري در ماهيان، بررسي و آناليز هماتولوژي و بيوشيميايي سرم خون آنها است. در اين پژوهش به بررسي و تعيين ميزان طبيعي ۱۲ پارامتر بيوشيميايي سرم خون تاسماهي ايراني پرداخته شده است. اين پارامترها عبارتند از: سديم، پتاسيم، كلسيم، فسفر، گلوكز، اوره خون (BUN)، كراتينين، كلسترول، تري گليسيريد، بيلي روبين، آلبومين و پروتيين تام بودند. خونگيري از ماهيان (دو جنس نر و ماده، ۱۶ نر و ۱۶ ماده) از ساقه دمي و در فصل بهار (فروردين ماه) در سواحل جنوب شرقي درياي خزر انجام پذيرفت. نمونه هاي خون در مجاورت يخ جهت بررسي به آزمايشگاه ارسال شدند. پس از جداسازي سرم، مقادير پارامترهاي سرمي اندازه گيري و نتايج حاصله براي نر و ماده با استفاده از آزمون آماري (t-test) t مقايسه شدند. که بر اين اساس در بين ۱۲ پارامتر مورد بررسي تنها در ميزان فسفر بين دو جنس نر و ماده تاسماهي ايراني اختلاف معني داري وجود دارد (P<0.05) و مقدار اين پارامتر در ماهي ماده بيشتر از نر است. همچنين بر اساس آزمون همبستگي پيرسون بين پارامترهاي كلسترول با آلبومين، كلسترول با تري گليسريد، تري گليسريد با فسفر، كلسيم با پروتيين تام، كلسيم با فسفر، آلبومين با پروتيين تام همبستگي مشاهده گرديد (P<0.05).