مقاله اندازه گيري مواجه خانوارها با هزينه هاي كمرشكن سلامت: مطالعه طولي در منطقه ۱۷ تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در حكيم از صفحه ۳۸ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري مواجه خانوارها با هزينه هاي كمرشكن سلامت: مطالعه طولي در منطقه ۱۷ تهران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هزينه هاي سلامت
مقاله هزينه هاي کمرشکن سلامت
مقاله نابرابري در هزينه سلامت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاووسي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيديان آرش
جناب آقای / سرکار خانم: پورملك فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: مجدزاده سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: پوررضا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: محمد كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: عرب محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: حفاظت مردم در برابر هزينه هاي بيماري و تامين عدالت در مشاركت مالي در اين هزينه ها از هدف هاي اصلي نظام هاي سلامت است. اين مطالعه به سنجش و مقايسه درصد خانوارهاي مواجه شده با هزينه هاي كمرشكن سلامت در منطقه ۱۷ تهران در سال هاي ۱۳۸۲ و ۱۳۸۶ و نيز شناخت عوامل ايجاد كننده اين هزينه ها مي پردازد.
روش كار: در سال ۱۳۸۲، ۶۳۵ خانوار با نمونه گيري خوشه اي انتخاب و پرسش نامه سازمان جهاني بهداشت براي آنان تكميل شد، در سال ۱۳۸۶ به همان خانه ها مراجعه و اطلاعات ۶۰۳ خانوار مجددا جمع آوري گرديد؛ هزينه هاي كمرشكن بر اساس ظرفيت پرداخت خانوار محاسبه و تحليل عوامل ايجاد كننده اين هزينه ها با استفاده از آزمون آماري مربع كاي انجام شد.
يافته ها: نسبت خانوارهاي مواجه شده با هزينه هاي كمرشكن سلامت از %۱۲٫۶ در سال ۱۳۸۲ به %۱۱٫۸ در سال ۱۳۸۶ كاهش يافت كه تفاوت معني دار نبود. مواجهه با هزينه هاي كمرشكن سلامت با متغيرهاي مصرف خدمات سلامت به ويژه خدمات دندان پزشكي و بستري در هر دو سال ارتباط معنادار داشت. بين وجود فرد بالاي ۶۵ سال سن و نيازمند مراقبت در خانوار و وضعيت اقتصادي پايين خانوار با مواجه با اين هزينه ها در پيمايش ۱۳۸۶ تاثير معني دار يافت شد.
نتيجه گيري: استفاده از خدمات پرهزينه بستري و دندان پزشكي ضروري، وجود فرد سالمند و نيازمند مراقبت در خانوار و فقر، مواجهه با هزينه هاي كمرشكن سلامت را افزايش مي دهد. اين متغيرها بايستي در سياست هاي محافظت مالي خانوار مورد توجه قرار گيرند. به نظر مي رسد در سال هاي اخير تغيير مشخصي در ميزان بروز اين هزينه ها مشاهده نمي شود.