مقاله اندازه گيري ميزان تاثير سرمايه انساني بر عملکرد سازماني صنعت بانکداري ايران: از ديدگاه دارايي هاي نامشهود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مديريت صنعتي از صفحه ۸۱ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري ميزان تاثير سرمايه انساني بر عملکرد سازماني صنعت بانکداري ايران: از ديدگاه دارايي هاي نامشهود
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دارايي هاي نامشهود
مقاله سرمايه انساني
مقاله تحليل مولفه هاي اصلي (PCA)
مقاله روابط خطي ساختاري (LISREL)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيگي تورج
جناب آقای / سرکار خانم: فطرس محمدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
دارايي هاي نامشهود بيانگر تمامي دارايي هايي است که در ترازنامه لحاظ نمي شوند، با اين حال منبعي براي خلق ارزش محسوب شده که منجر به مزيت رقابتي پايدار مي شوند. سرمايه انساني به عنوان بارزترين شکل از دارايي هاي نامشهود، بيانگر ذخيره دانش انفرادي در سازمان است که توسط کارکنان آن نشان داده مي شود. عملکرد سازماني نيز به موضوع متناوب سازمان در ابعاد متفاوت مديريتي از جمله فروش، دارايي، سود، ارزش بازاري و ارزش دفتري، اشاره دارد. از آنجا که روش هاي حسابداري سنتي قادر به اندازه گيري اين نوع نامشهود از دارايي -ها نيستند، مساله مطرح در اين مقاله، درک و مفهوم سازي سرمايه انساني و اندازه گيري اثر آن بر عملکرد سازماني است. براي گردآوري داده هاي اين تحقيق، از بخشي از پرسشنامه روان سنجي که نسخه اصلي آن اولين بار در کانادا تهيه و اجرا شده، استفاده شده است. براي اکتشاف سازه ها و بسط گويه ها، روش تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) و روابط خطي ساختاري (LISREL) به کار رفته است. مدل برآورد شده نهايي، بيانگر تفسيري از واريانس عملکرد سازماني توسط سرمايه انساني در صنعت بانکداري کشورمان است که مي تواند پيش درآمد مناسبي براي تحقيقات آتي در ديگر زمينه ها باشد.