مقاله اندازه گيري ميزان لاشبرگ توليدي در درمنه زارهاي استپي و رابطه آن با پوشش تاجي، سطح لاشبرگ و زيتوده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۱۸۱ تا ۱۸۹ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري ميزان لاشبرگ توليدي در درمنه زارهاي استپي و رابطه آن با پوشش تاجي، سطح لاشبرگ و زيتوده
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاشبرگ
مقاله درمنه زار استپي
مقاله مدل رگرسيوني
مقاله پارك ملي خبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شرافتمندراد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: بهره مند عبدالرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين ميزان لاشبرگ توليدي با ويژگي هاي پوشش گياهي شامل پوشش تاجي، سطح لاشبرگ و زيتوده بالاي سطح زمين در منطقه استپي پارك ملي خبر انجام شد.
براساس رابطه تعيين حجم نمونه، ۹۰ قاب يك مترمربعي به طور تصادفي در عرصه قرار داده شد. در هر يك از اين قاب ها پوشش تاجي و سطح لاشبرگ برآورد گرديد. سپس به منظور توزين، لاشبرگ درون قاب ها جمع آوري شد. براي محاسبه زيتوده بالاي سطح زمين از روش نمونه گيري مضاعف استفاده شد. براساس اين روش در ۳۵ قاب از ۹۰ قاب، پوشش سرپا از سطح زمين قطع و مواد گياهي جمع آوري شده در هواي آزاد خشك و سپس توزين شد. با استفاده از رابطه رگرسيوني بين زيتوده و پوشش تاجي، مقادير زيتوده در ۵۵ قاب باقيمانده محاسبه گرديد. براي نشان دادن رابطه بين لاشبرگ توليدي با پوشش تاجي، سطح لاشبرگ و زيتوده بالاي سطح زمين از ماتريس همبستگي ها و روش رگرسيوني گام به گام استفاده شد.
نتايج نشان داد كه وزن متوسط لاشبرگ برابر ۸۳٫۵ گرم در مترمربع بود. در نهايت متغير پوشش تاجي در مدل باقي ماند كه رابطه آن با لاشبرگ به صورت خطي و ضريب تبيين آن ۰٫۹۵ بود لذا پوشش تاجي معيار مناسبي براي برآورد ميزان لاشبرگ در درمنه زارهاي مناطق خشك و نيمه خشك است.