مقاله اندازه گيري و مقايسه ميزان رضايت بيماران بيمارستان هاي ولي عصر (عج) و اميراعلم با استفاده از مدل P-C-P که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۸ در نشريه پرستاري ايران از صفحه ۴۲ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري و مقايسه ميزان رضايت بيماران بيمارستان هاي ولي عصر (عج) و اميراعلم با استفاده از مدل P-C-P
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گيري
مقاله رضايت بيماران
مقاله مدل ”P-C-P”؛ ويژگي هاي محوري
مقاله هسته اي
مقاله پيراموني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مهري كاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: رضايت مندي بيماران در سيستم هاي بهداشتي از اهميت بسياري برخوردار است. انعطاف پذيري و تغيير در سازمان براي پاسخ گويي به نيازهاي مراجعان يا مشتريان رمز بقا و توسعه آن ها محسوب مي شود به همين دليل مدل هاي مختلفي براي سنجش ميزان رضايت مشتريان طراحي شده و مورد استفاده قرارگرفته است مدل “P-C-P” يكي از اين مدل ها است كه با سنجش متغيرهاي محوري، هسته اي و پيراموني از مزيت هايي در مقايسه با مدل هاي ديگر برخوردار و در اين مقاله محور سنجش قرار گرفته است.
روش بررسي: اين مطالعه از نوع توصيفي، پيمايشي بوده و در سال ۱۳۸۵ انجام شده است. جامعه پژوهش شامل بيماران بيمارستان هاي اميراعلم و ولي عصر (عج)، وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران بوده است. روش نمونه گيري، نمونه در دسترس و حجم نمونه ۵۰۰ بوده. ابزار مطالعه پرسشنامه ساخته شده بر مبناي مدل  “P-C-P”است كه ميزان اعتبار آن با روش آلفاي کرونباخ، ۰٫۹۶ بوده و براي تجزيه و تحليل آماري از آزمون t مستقل استفاده شده است.
يافته ها: مقادير ميانگين تعيين شده سه متغير (در مقياس ۶ تا ۱) براي بيمارستان ولي عصر (عج) ويژگي هاي محوري ۴٫۴۵۹۶، ويژگي هاي هسته اي ۴٫۳۳۵۹ و ويژگي هاي پيراموني ۴٫۱۰۸۰، و براي بيمارستان اميراعلم ويژگي هاي محوري ۴٫۵۷۰۰، ويژگي هاي هسته اي ۴٫۵۰۵۳ و ويژگي هاي پيراموني ۴٫۲۱۱۱، بود. ويژگي هاي محوري محصول نهايي يا برونداد حاصل از انجام خدمات هستند. ويژگي هاي هسته اي فرآيندها و ساختارهايي هستند كه مراجعان از طريق آن ها با سازمان تعامل مي كنند و ويژگي هاي پيراموني عواملي هستند كه دريافت خدمت را به امري خوشايند تبديل مي كنند. بر مبناي نتايج آزمون تي، دو بيمارستان تنها از نظر رضايت در بعد ويژگي هاي هسته اي تفاوت معني داري (در سطح ۰٫۰۵) دارند.
نتيجه گيري: هر چند ميانگين ويژگي هاي سه گانه در دو بيمارستان بالاتر از ميانگين نظري (۳٫۵) است ولي بهبود وضعيت متغيرهاي داراي پايين ترين ميانگين ها، بويژه درباره ويژگي هاي پيراموني توصيه مي شود.