مقاله اندازه گيري چرخه هاي تجاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۱۸۳ تا ۲۰۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري چرخه هاي تجاري در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله روندزدايي
مقاله فيلتر BP
مقاله فيلتر HP
مقاله چرخه تجاري
مقاله تكانه هاي قيمتي نفت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طيب نيا علي
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش براي اندازه گيري چرخه هاي تجاري در اقتصاد ايران، ابتدا دو فيلتر BP وHP  معرفي شده است؛ سپس با استفاده از روش HP و بهره گيري از داده هاي فصلي و سالانه به اندازه گيري چرخه هاي تجاري در توليد طي دوره زماني ۱۳۸۲ – ۱۳۵۰ پرداخته شده است؛ آن گاه حقايق آشكار در مورد چرخه هاي تجاري و متغيرهاي تاثيرگذار بر آن استخراج و تحليل گرديده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد اقتصاد ايران هفت دوره تجاري را پشت سر گذاشته است كه در ۱۷ سال از سال هاي مزبور، رونق و در ۱۵ سال، ركود بر فعاليت هاي اقتصادي حاكم بوده است. متوسط طول دوره رونق از متوسط طول دوره ركود بيش تر و دوره هاي رونق از تندي بيش تري نسبت به دوره هاي ركود برخودار بوده اند، اما دامنه نوسان دوره هاي ركـود از دوره هـاي رونـق بيش تر بوده است. هم چنين نفت از ميان عوامل متعدد تاثيرگذار در ايجاد رونق و ركود در اقتصاد ايران نقش موثرتري داشته و دوره هاي رونق اقتصادي همواره هم زمان با دوره هايي بوده است كه قيمت نفت و به تبع آن درآمدهاي نفتي در مقايسه با دوره هاي قبل و بعد از آن از حداكثر ميزان خود برخوردار بوده است.