مقاله اندازه گيري کارايي مالي نسبي شرکت هاي فعال در صنايع ساخت قطعات خودرو پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA) و بررسي ارتباط آن با بازده سهام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در حسابداري مالي از صفحه ۱۱۳ تا ۱۳۳ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري کارايي مالي نسبي شرکت هاي فعال در صنايع ساخت قطعات خودرو پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تحليل پوششي داده ها (DEA) و بررسي ارتباط آن با بازده سهام
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تحليل پوششي داده ها
مقاله کارايي
مقاله بورس اوراق بهادار
مقاله بازده سهام

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دادخواه مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: هادي عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: توسلي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: عليمرادي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين مقاله ابتدا کارايي نسبي شرکت هاي فعال در صنعت ساخت قطعات خودرو با استفاده از تحليل پوششي داده ها، ارزيابي شده و سپس ارتباط بين کارايي با بازده سهام در اين شرکت ها مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماري اين پژوهش شرکت هاي پذيرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماري شرکت هاي فعال در صنايع ساخت قطعات خودرو مي باشند. در اين پژوهش روش گردآوري اطلاعات کتابخانه اي و از تحليل رگرسيون، آزمون معني دار بودن b (شيب خط رگرسيون)، تحليل ضريب همبستگي پيرسون (r) و آزمون مقايسه ميانگين هاي دو جامعه استفاده شده است. نتايج حاصل از پژوهش حاکي از آن است که بين کارايي نسبي و بازده سهام رابطه معني داري وجود دارد و نمي توان نتيجه گرفت بازده سهام شرکت هاي کارا از بازده سهام شرکت هاي ناکارا بيشتر است.