مقاله اندازه گيري کارايي پالايشگاه هاي نفت ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت در ايران (مدرس علوم انساني) از صفحه ۲۷۱ تا ۲۹۶ منتشر شده است.
نام: اندازه گيري کارايي پالايشگاه هاي نفت ايران
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تعهد تداومی (استمرار خدمت)
مقاله تعهد عاطفی
مقاله عدالت رویه ای ادراک شده
مقاله مدیریت کیفیت فراگیر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مهرگان محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: كامياب مقدس امين
جناب آقای / سرکار خانم: كاظمي عاليه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش بررسی روابط مستقیم و غیر مستقیم بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) و عدالت رویه ای ادراک شده با تعهد سازمانی است به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، از تعدادی سازمان های ارايه دهنده خدمات در شهر اصفهان، ۲۹۴ نفر به صورت تصادفی برای پاسخگویی به پرسشنامه های پژوهش انتخاب شدند. ابزار های مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) از بروکزوزیتز (۱۹۹۹) با ۲۴ سوال، پرسشنامه عدالت رویه ای از نیهوف و مورمن (۱۹۹۳) با ۱۵ سوال و دو پرسشنامه تعهد عاطفی و تعهد تداومی از میر و آلن (۱۹۹۹) و هوم و گریفیت (۱۹۹۱) به ترتیب با ۳ و ۵ سوال بوده است. پرسشنامه های یاد شده برای اولین بار برای این پژوهش ترجمه و آماده شده اند. شواهد روایی و پایایی ابزار های مورد استفاده بررسی و تاييد شده است. داده های حاصله با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر مورد مطالعه شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر و عدالت رویه ای با تعهد عاطفی رابطه مثبت و معنی دار (۰۱٫۰P<) وجود دارد. از بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر نیز دیدگاه مدیریت و رهبری و استفاده از اطلاعات در کنار عدالت روی های ادراک شده با تعهد تداومی رابطه مثبت و معنی دار دارد. نتیجه حاصل از تحلیل مسیر نیز نشان می دهد تعهد عاطفی (و نه عدالت رویه ای ادراک شده و نه ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر) با تعهد تداومی (استمرار خدمت) دارای رابطه یک سویه و مستقیم است. همچنین بین عدالت رویه ای با تعهد عاطفی و بین ابعاد مدیریت کیفیت فراگیر با عدالت رویه ای ادراک شده رابطه یک سویه و مستقیم وجود دارد. تلویحات تاثیرات مدیریت کیفیت فراگیر بر تعهد عاطفی و تداومی (استمرار خدمت) در پایان تحلیل شده است.