سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
سمیه سادات فکورجنتی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی صنایع غذایی
حامدرضا بهشتی – دکتری داروساز
جواد فیضی – دانشجوی دکتری شیمی تجزیه

چکیده:
ادویه جات درصورتی که با سموم الوده گردند ممکن برای سلامتی انسان ایجادخطر کنند مایکوتوکسین های جداشده ازادویه جات شامل افلاتوکسین سیترینین زیرالنون وt2 است دربین این سموم افلاتوکسین برای سلامتی انسان و حیوانات تهدید جدی است زیرا آنها سرطان زا بوده و باعث ایجاد جهشهای ژنیتکی می گردد و همچنین درطیف وسیعی ازمحصولات کشاورزی یافت میشوند دراین تحقیق یک روش جهت اندازه گیری افلاتوکسین درزعفران با استفاده ازکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به اشکارساز فلورسانس ارایه شده است دراین روش افلاتوکسین با استفاده از متانول ۸۰درصد استخراج و ازستون ایمونوافینیتی عبور داده شد اندازه گیری د رطول موج تهیج ۳۶۵ و طول موج نشری ۴۴۵ نانومتر انجام گرفت حدتشخیص افلاتوکسین های B2 B1 %G2 %G1 به ترتیب ۰/۵۵و۰/۳۰و۰/۰۸و۰/۲۹۳ میب اشد درصد انحراف استاندارد نسبی دراندازه گیری انواع افلاتوکسین بین ۵/۱-۱/۳۳ درصد بازیافت به ترتیب ۶۷-۹۴ درصد می باشد باتوجه به نتایج روش کروماتوگرافی باکارایی بالا به کارگرفته شده دراین تحقیق میتوان به توانایی این روش درتعیین واندازه گیری گونه های مختلف افلاتوکسین درزعفران پی برد.