سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مریم حیدری – کارشناس اداره نظارت بر مواد غذایی غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی مشهد
محمد خضری – معاونت غذا و دارودانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

آلودگی قارچی (کپک)نشاندهندهمهم استفاده ازماده خام مصرفی با کیفیت نازل در صنعت فراوری گوجه فرنگی میباشد .شمارش مستقیم میکروسکپی (روشهاوارد) از آغاز،متداولترین آزمون در کنترل کیفی اولیهانواعفراورده های گوجه فرنگی بوده است و درطی سال ها است که این روش جهت تعیینمیزان آلودگیقارچی در انواع فراورده ای میوجاتو بخصوص ربگوجه فرنگی بکار میرودمحدودیت های آزمونهاوارد تکرار پذیری کم (همبستگی در تغییرات)و وابستگی زیاد به آزمایشگر میباشند .امروزه نیاز بهارائه وتوسعه روش شیمیایی جهت تعیین مقدار گوجه فرنگی فاسدشدهکه در تولید فراورده های گوحه فرنگی مورد استفاهده قرار میگیرد بکار میرود ،وجود دارد.روش های متعدد نوین زیادی برای شمارش کپک مانند روش هایاپی فلوروسنت مستقیم،آزمون لستین فلوروسنت ،اندازه گیری کیتین و اسید فرمیکو ارگوسترول پیشنهاد شده اند اما همه آنها برای جایگزینیروشهاوارد مناسب نمیباشند . ارزش کم روشهاوارد اهمیت ارگوسترول برای ارزیابی کیفیت میکروبیولوزیکیگوجه فرنگیو فرآورده های آن راافزایش میدهد.بنابراین ارگوسترول بعنوان یکپارامتر کیفی در گوجه فرنگی و فراوردهای گوجه فرنگی توصیه میگردد. ارگوسترولبخشعمده تشکیل دهنده دیواره سلولی برخی ازانگل های گیاهیمهممانندکپکها ،میباشد و اخیرا بعنوان پارامتر مفید مرتبط در زمینهخصوصیات کیفیتی گوجه فرنگی فراوری شدهپتانسیل های لازم را دارا میباشد . مقادیر اندازه گیری شده ارگوسترول با نتایجهاواردهمبستگی و دقت زیادیدارند. اندازه گیری ارگوسترول بروش هایآنالیزشیمیاییکروماتوگرافی مایع با کارایی بالا HPLCوLC MASS انجام میشود .بنابراین برخی از محققین مقدار ۱۵ میلی گرم ارگوسترول در گیلوگرم را بعنوان حداکثر مقدار قابل قبولبرای فرآروده هایگوجه فرنگی،پیشنهاد نموده اند.