سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبادت قنبری پرمهر – گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک
علی عزیزی – گروه مهندسی نقشه برداری و ژئوماتیک

چکیده:

اندازه گیری بدنه خودرو یکی از کاربرد های فتوگرامتری صنعتی است . با توجه به مجموعه سه عامل : سرعت، هزینه ودقت مورد نیاز در مقایسهas-designed و as-built بدنه خودرو، این روش در سا لهای اخیر در صنعت خودروسازی به طورجدی تر از قبل مطرح شده است . هدف از این مقاله گزارش پروژه اجرا شده در این زمینه و برر سی نتایج به دست آمده درZeiss UMK صنعتی است. در این پروژه از دوربین متریک off-line انداز هگیری بدنه خودرو پاترول با روش فتوگرامتری۱۰/۱۳۱۸ استفاده شد. برای اجرای پروژه، در مرحله اول، شبک های از نقاط تارگتی بر روی بدنه خودرو نصب گردید و Uسپس با طراحی یک شب که ژئودتیک، مختصات این نقاط با روش ژئودزی صنعتی بدست آمد . در مرحله بعد شبکه دیگری در طراحی گردید . به منظور مدلسازی دقیق خطاهای سیستماتیک موجود در داده ها UMK اطراف خودرو به منظور استقرار دوربین از پارامترهای اضافی مختلف در یک حل خود کالیبراسیون با معادلات شرط هم خطی ترکیب گردید و نتایج بدست آمده از هر روش با یکدیگر مقایسه شد . دقت در هر روش از طریق محاسبه اختلاف مختصات نقاط بدست آمده با مختصات همین نقاط که با روش ژئودزی صنعتی بدست آمده بود، برآورد گردید . در بهترین حالت دقت بدست آمده با روش فتوگر امتری صنعتی حدود ۰/۲۱ میلیمتر ارزیابی شد