سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید علیرضا سیدین – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
حسین رضایی – دانشجوی کارشناسی ارشد برق-مخابرات دانشگاه فردوسی مشهد
محمدجواد برکچی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

اینمقاله دست آوردی از انجام یک پروژه صنعتی برای یک شرکت تولید کننده قطعات خودرو می باشد عنوان این پروژه عکسبرداری از قطعات برای اندازه گیری با روشهای پردازش تصویر تعریف شده بود وهدف آنطرای نرم افزاری بود که بتوان با استفاده از عکسهای تهیه شده از قطعات صنعتی مسطح ابعاد آنها را اندازه گیری کرد و یا با نقشه اصلی آن مقایسه نمود. دراین پروژه عکسهای گرفته شده با روشهای پردازش تصویر مورد پردازش قرارمیگیرد و خطوط منحنی ها و اشکال موجود در تصویر بصورت منحنیهای قطعه قطعه طی و پیوسته استخراج می گردد و نتیجه کار درقالب یک فایل قابل فراخوانی با نرم افزار های CAD درمی آید.دراین مقاله یک سلسله پردازشهای متوالی پیشنهاد می شود که درطی آن اختلالات موجود در تصویر تاحدزیادی کاهش می یابدلبه ها بصورت مناسبی با دقتی فراتر از پیکسل استخراج شده و بگونه ای جدید بهم متصل می گردند بطوریکه مرکزیت خود را حفظ کنند حذف زواید بصورتی هوشمند انجام میگردد نتیجه حاصل یک مرتبه دیگر بررسی شده پیکسلهای اضافی حذف می گردد و درنهایت در صورت تعدد تصاویر آنها را بهم پیوندزده و نتیجه بصورت یک فایل با فرمت DXF درمی آید.سیستم ساخته شده درمرحله اول خود را با یک الگوی دایروی کالیبره میکند دقت حاصل دراین فرایند فراتر از ۰/۰۵ میلیمتر است و درصورت استفاده از یک سیستم نورپردازی مناسب این مقدار به ۰/۰۳ میلیمتر نیز خواهد رسید نتایج عملی بدست آمده از آزمایش روی چندقطعه نمونه شاهد این ادعا است.