سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی کرامت جهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده بیوسیستم، دا
شاهین رفیعی – هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده بیوسیتم، دانشگاه ت
علی جعفری – هیئت علمی گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی، دانشکده بیوسیتم، دانشگاه ت
رضا میراشه – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش برخی خواص فیزیکی خرما ( رقم گیوونی) نظیر جرم و ابعاد خرما، چگالی هر دانه از خرمای هسته دارو بی هسته شده (بدون تغییر شکل)، چگالی توده ای، تخلخل و مساحت سطوح تصویر شده خرما اندازه گیری شده است .همچنین زاویه اصطکاک ایستایی خرما با سه سطح گالوانیزه، شیشهای و چوب چندلایه به دست آمد . درصد رطوبت به ترتیب ۲۱/۲۳ و ۱۲/۹۰ برای خرمای بی هسته و هسته آن بر مبنای وزن تر آنها به دست آمد، نتابج تحقیق نشان میدهد که. طول، عرض و ضخامت میانگین خرمای گیوونی به ترتیب ۳۰/۶۸ ، ۱۸/۶۳ و ۱۷/۳۶میلی متر و میانگین سطوح تصویر شده آن به ترتیب در راستای عمود بر بزرگترین طول، عرض مربع به دست آمد. میانگین جرم خرمای گیوونی نیزخرما۲۵۶/۹۷، ۴۳۲/۷۱ و ۴۶۴ میلی متر مربع به دست آمد. میانگین جرم خرمای گیوونی نیز ۴/۸۶ گرم اندازهگیری شد . چگالی هر دانه از خرمای هسته دار، خرمای بیهسته شده (بدون تغییر شکل) و چگالی تودهای خرما به ترتیب ۱/۱۱ و ۱/۳۶ و ۰/۵۴ گرم بر سانتی متر مکعب و درصد تخلخل توده خرما ۴/۶۹ بدست آمد میانگین زاویه اصطکاک ایستایی خرما به ترتیب با سطوح گالوانیزه شیشهای و چوب چندلایه ۲۶/۳۳ و ۲۵/۶۷ و ۳۴ درجه به دست آمد. نتایج این تحقیق در زمینه بسته بندی خرما، درجه بندی و سورتینگ، طراحی هستهگیرها، طراحی تجهیزات انتقال و… مفید وکاربردی است