سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی دارائی – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
بهنام عباسی – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس
رسول ملک فر – بخش فیزیک دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

رشد بلورهای TGS با آلایش فسفات کبالت آبدار موجب می شود بلورهای با کیفیت بهتری بدست آید که مطالعات پراش سنجی اشعهx و طیف سنجی رامان این موضوع را تائید می نماید . طیف های حاصل از پراش اشعه X کیفیت خوب تبلور را نشان می دهند . آلایش مذکورباعث می گردد پنج پیک اضافی در طیف رامان بلورهای آلائیده ظاهر شود . اندازه گیری های پسماندی نشان می دهند که دمای کوری بلور درآلایش %۳ در مقایسه با TGS خالص کاهش و با افزایش آلایش به %۷ افزایش می یابد . همچنین آلایش فسفات کبالت مقادیر قطبش باقیمانده ومیدان واداشته بلورها را افزایش می دهد .