سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیر حسین ابوالحسنی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع گرایش مدیریت سیستم وبهره وری دردانشگاه تر
محمد اقدسی – دانشیارمهندسی صنایع دردانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دِراین پژوهش بدوا با بهره ِگیری ازمرورادبیات به شناسایی شاخصهای متفاوت به منظوراندازه گیری بهره وری فرآیندتولیدخودروسازان پرداخته شده است . سپس رایجترین شاخص جهانیHPV : Hours Per Vehicle راانتخاب نموده وبه تشریح روش اندازه گیری آن پرداخته می شود . هدف ازاین پژوهش شناسایی دقیق روش محاسبه ی این شاخص جهانی بوده وسپس به تدوین سنجه های دیگری به منظور بهبودآن شاخص اقدام خواهد گردید . مقدار این شاخص برای سال ۱۳۸۴ باتوجه به داده های شرکت ایران خودر و محاسبه گردیده است . در ادامه بانگرش برسنجه های گروه نیسان ورنو، چهارسنجه ی مناسب برای بهبود این شاخص معرفی می گردد . سپس سنجه های شرکت ایران خودرو برای بهبود این شاخص بیان می گردند . دراین میان مهندسی همزمان درطراحی محصول وفرآیندتولید ازاهمیت ویژه ای برخوردار می باشد .