سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد مظهری – استادیار پژوهشی بخش اقتصاد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ر

چکیده:

در تحقیق حاضر تلاش شده استکه بهره وری کلی و جزئی برای محصول گوجه فرنگی با استفاده از شاخص ترنکویست- تیلدر سطح استان اندازه گیری و مورد بررسی قرار گیرد. در همین راستا نتایج به دست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری کل نهاده ها برای محصول گوجه فرنگی، رشد متوسطی معادل ۱۸/۳۳ درصد در سال داشته است. از طرف دیگر شاخص مقداری ستانده نیز برای همین محصول دارای رشد متوسطسالانه ای برابر با ۲۲/۰۶ درصد بوده است. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که نرخ رشد شاخص ستانده نسبت به رقم مشابه شاخص کل نهاده ها بیشتر بوده که این خود رشد بهره وری کل عوامل تولید را برای محصول گوجه فرنگی طی دوره زمانی یاد شده به دنبال داشته است .در همین خصوص شاخص بهره وری کل عوامل تولید(TFP) برای این محصول طی دوره زمانی ۸۴-۱۳۷۹دارای رشد متوسط سالانه ای به میزان ۴/۰۶ درصد بوده است.