سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید تقی زاده – بابل، دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی
علی الیاسی – تهران، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی
علی اکبر عموئی – بابل، دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی
مصطفی فضل الله نژاد – بابل، دانشگاه مازندران، مجتمع فنی و مهندسی، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله نتایج حاصل از اندازه گیری کشش سطحی محلول های آبی پلی اتیلن گلیکول ( PEG ( در دماها و غلظت های مختلف ارائه گردیده است . اندازه گیری توسط تانسیومتر در دماهای ٤٠ و ٦٠ درجه سانتیگراد صورت گرفته است . جرم مولکولی PEG مورد استفاده ٢٠٠ و ٣٠٠ بوده و غلظت پلیمر در محلول برای محلول PEG200 در آب از ٢٠ تا ٧٠ درصد وزنی و برای محلول PEG300 از ١٠ تا ٤٠ درصد وزنی تغییر داده شده است . سپس مدلی برای تخمین کشش سطحی محلول های دوتایی پلیمری، از طریق محاسبه فعالیت با استفاده از معادله فلوری – هاگینز ارائه و نتایج آن با مقادیر تجربی مقایسه گردید . نتایج مدل از تطابق خوبی با مقادیر تجربی برخوردار بوده به طوری که میانگین قدرمطلق خطای نسبی مدل کمتر از٨ / ٣ درصد می باشد