سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه کشاورز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک، د
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده فیزیک، د
محمدصادق ذاکر حمیدی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

تغییرات گشتاور دوقطبی حالت پایه و برانگیخته دو رنگینه لیزری کومارین ۵۰۳ و کومارین ۵۰۴ در دمای اتاق (۲۹۸k) در حلالهای آلی قطبی و غیر قطبی مختلف با استفاده از پارامتر تجربی قطبیت حلال (ETN) به دست آمد. نتایج تجربی به دست آمده نشان دادند که گشتاور دوقطبی حالت برانگیخته هر دو مولکول مورد بررسی از گشتاور دوقطبی حالت پایه متناظرشان بزرگتر بودند. این نشانگر یک بازتوزیع اساسی چگالیهای الکترون π در حالت برانگیخته است که منجر به قطبیت بالاتر مولکولهای رنگینه در این حالت میشود.