سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
فروغ اسمعیل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی موادغذایی
مهدی حاتمی – دکتری شیمی تجزیه
خلیل فرهادی – استاددانشگاه ارومیه
ندا فرناد – کارشناس ازمایشگاه دانشگاه ارومیه

چکیده:
بسیاری ازگیاهان و میوه ها ازجمله انگور منابع سرشار ازترکیبات فنولی می باشد که به عنوان ذخایر غذایی دررژیمهای غذایی سالم مورد استفاده قرارمیگیرند ترکیبات فنولی به عنوان انتی اکسیدانهای فوق العاده توانمندقادرند سیستمهای بیولوژیکی را ازگزند رادیکالهای ازاد حفظ کنند دراین تحقیق محتوای ترکیبات فنولی فلاونوئیدی و انتوسیانینی و نیز فعالیت انتی اکسیدانی درپوست گوشته وهسته سه مورد ازارقام انگور موجود دراذربایجان غربی قره شیره آق شانی و قره شانی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج بدست آمده نشان دادند که میزان ترکیبات فنولی کل فلاونوئیدهای کل و محتوای انتوسیانین عصاره های متانولی به ترتیب درمحدوده ۷±۸۸ تا ۱۴۱ ۱۲۰۵و۲ ۱۹تا۲۱ ۱۵۸و۰/۰۱ ۰/۰۸تا۶ ۶۳ میلی گرم برگرم وزن خشک قرار داشتند هفت ترکیب فنولی انگور به صورت مجزا توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا جداسازی و تعیین مقدار گردید همچنین خواص انتی اکسیدانی عصاره ها با اندازه گیری درصد مهارکنندگی رادیکالهای ازاد توسط روش ۲و۲-دی فنیل -۱- پیکریل هیدرازیل DPPH سوپراکسید و نیتریک اکسید بررسی شده و بیشترین مقدار برای پوسته رقم قره شانی مشاهده گردید نتایج نشان میدهد قسمت های مختلف ارقام انگور موردبررسی سرشار ازترکیبات فنولی بوده که خاصیت انتی اکسیدانی بالای یدارند.