سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نرگس نهالگر – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران
اسماعیل اسلامی – دانشکده فیزیک ، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

دراین مقاله تغیراتی ایجادشد ه درضریب شکست محیط ناشی ازبرهمکنش لیزرتپی درهوا وهمچنین با فلزآلومینیوم مورد مطالعه قرارگرفته است پلاسمای ایجادشده دراثرمتمرکزکردن پرتو لیزردریک نقطه ازهوایا روی سطح فلزدریکی ازبازوهای تداخل سنج مایکلسون قرارمی گیرد به این ترتیب شکل فرانژهای تداخلی مختل می شود ازروی این اختلال وبا استفاده ازروابط موجهای تداخلی می توان تغییرا ت ضریب شکست را درطول پلاسما به طور متوسط اندازه گرفت سپس با استفاده ازتکنیک معکوس آبل تغییرات ضریب شکست درنقاط مختلف پلاسما به دست می آید .