ابزار گردآوری اطلاعات

الف) پرسشنامه هوش معنوی : این آزمون توسط کینگ (۲۰۰۸) به منظور اندازه گیری تنوع رفتاری، جریان فکری و ویژگی های ذهنی افراد در ۲۴ گویه ساخته شده است. این آزمون دارای ۴ زیر مقیاس به نام تفکر وجودی نقادانه ، معناسازی شخصی ، هشیاری متعالی و بسط حالت هشیاری است. فرم اولیه این آزمون ۲۴ سؤالی بود که مقیاس خود گزارشی هوش معنوی ساخته شده است. این پرسشنامه براساس مقیاس ۵ گزینه ای لیکرت پر میشود. به طوری که در شیوه نمره گذاری به گزینه کاملا نادرست نمره (۰) نادرست (۱) تا حدودی درست (۲) بسیار درست (۳) کاملا درست (۴) می باشد و فقط در مورد سوال ۶ پرسشنامه به صورت معکوس می باشد. نمرات بالا نشان دهنده هوش معنوی بالا ویا وجود چنین ظرفیتی است. با استفاده از تحلیل عاملی در یک نمونه اکتشافی ۶۱۹ نفری از دانشجویان دانشگاه ترنت کانادا در سال ۲۰۰۷ آلفای کرونباخ ۰/۰ ۹۵ و پایایی از طریق تنصیف۰/۰ ۸۴ به دست آمد. در یک مطالعه دیگر با استفاده از روش تحلیل عاملی آلفای کرونباخ ۰/۰ ۹۲ تاییدی وآلفای استاندارد شده نیز ۰/۰ ۹۲ به دست آمد(کینگ، .(۲۰۰۹

ب) پرسشنامه پرخاشگری باس و پری : نسخه جدید پرسشنامه پرخاشگری که نسخه قبلی آن تحت عنوان پرسشنامه خصومت بود، توسط باس و پری (۱۹۹۲ ) مورد بازنگری قرار گرفت. این پرسشنامه یک ابزار خود گزارشی است که شامل ۲۹ عبارت و چهار زیر مقیاس است، که عبارت است از پرخاشگری بدنی (PA)، پرخاشگری کلامی((VA، خشم((A، و خصومت((H، آزمودنی ها به هر یک از عبارات در یک طیف ۵درجه ای از : کاملاً شبیه من است (۵)، تا حدودی شبیه من است(( ۴، نه شبیه من است نه شبیه من نیست((۳، تا حدودی شبیه من نیست(۲ )،تا به شدت شبیه من نیست(.(۱دو عبارت ۹ و ۱۶ به صورت معکوس نمره گذاری می شوند.پرسشنامه پرخاشگری دارای اعتبار و روایی قابل قبولی است.نتایج ضریب بازآزمایی برای چهار زیرمقیاس (با فاصله ۹ هفته) ۰/۸۰ تا ۰/۷۲ و همبستگی بین چهار زیرمقیاس ۰/۳۸ تا ۰/۴۹ بدست آمده است. جهت سنجش اعتبار درونی مقیاس از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج نشانگر همسانی درونی زیرمقیاس پرخاشگری بدنی ۰/۸۲، پرخاشگری کلامی ۰/۸۱، خشم ۰/۸۳ و خصومت ۰/۸۰ بود. (باس و پری، -۴۵۲ :۱۹۹۲ .(۴۵۹