سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خسرو معدنی پور – تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، گروه پژوهشی فناوری فوتونیک
سمیرا فاتحی – تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، گروه فیزیک
پرویز پروین – تهران ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، گروه پژوهشی فناوری فوتونیک تهران ، د

چکیده:

دراین کاربااستفاده ازچیدمان تداخلی مایکلسون توزیع دما -ضریب شکست -چگالی وضریب انتقال حرارت دراطراف یک سیم استوانه ای با تقارن محوری وعمود برسطح زمین اندازه گیری شد با توجه به ضریب بازتاب بالای سیم تابش حرارتی آن کم بوده وتقریبا تمامی انرژی گرمایی تولید شده به صورت همرفت انتقال میابد با محاسبه ضریب انتقال حرارت همرفت توان گرمایشی همرفت محاسبه شد که درحدود ۹۸% توان الکتریکی تولید شده بود هم چنین برای چگالی هوادرفواصل دور با استفاده ازیافته های تجربی مقداری به دست آمد که دقیقابرابربا مقداربدست آمده ازروابط نظری بود .