سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی بودجه ریزی عملیاتی

تعداد صفحات: ۳۴

نویسنده(ها):

فاطمه پورطالعی –

چکیده:

در این مقاله ما قصد داریم مدلی برای توزیع اعتبارات دستگاه های پژوهشی وفناوری براساس قیمت تمام شده خروجی های علم و فناوری ارائه نماییم. برای این کار ابتدا مصادیق علم و فناوری در قالب دو دسته تولیدات علمی و تولیدات فناوری تعیین و سپس ضریب اهمیت آنها نسبت به یکدیگر با استفاده از روش علمی AHP محاسبه شده است. نظرات دستگاه های پژوهشی و فناوری در ارائه تعاریف و محاسبه اوزان شاخص ها، از طریق پرسشنامه جمع آوری و لحاظ گردیده است. سپس میزان تولید علم و فناوری هر یک از دستگا هها محاسبه گردیده است. در ادامه مدلی برای توزیع اعتبارات پژوهشی و فناوری براساس قیمت تمام شده خروجی های علم و فن اوری در دستگا ههای پژوهشی و فناوری طراحی کرده ایم. در این مدل، قیمت تمام شده خروجی های علم و فناوری دستگاه ها با توجه به زمینه علمی فعالیت و عملکرد فعلیشان محاسبه می گرد د. برای اینکه دستگاه ها زمان کافی برای مطابقت خود با این مدل را داشته باشند می توان اعتبار مجزایی علاوه بر اعتبارات فوق، با توجه به شاخص های فرآیندی به دستگاه ها اختصاص دا د. که این شاخص ها تحت عنوان شاخص های تعامل و ظرفیت سازی علم و فناوری ذکر گردیده اند. از طریق پرسشنامه، نظرات دستگاه ها در تعریف و محاسبه اوزان این شاخص ها جمع آوری و وزن آنها با استفاده از تکنیک AHP محاسبه شده است. برای جلوگیری از پیچیدگی مدل، معیارهای کارایی و اثربخشی لحاظ نشده اند در پایان شاخصهای مربوط به اثربخشی برای علاقه مندان به تحقیقات بیشتر ارائه گردیده است .