سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود برهانی زرندی – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان
غضنفر میرجلیلی – مجتمع علوم، دانشکدة فیزیک، دانشگاه یزد، مرکز تحقیقات وکاربرد پرتو فر
فرهود ضیائی – مرکز تحقیقات وکاربرد پرتو فرایند یزد، پژوهشکدة مواد مجتمع پژوهشی کرج،
محمد آقابلوری زاده – بخش فیزیک، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

دونوع پلی اتیلن سبک و پلی اتیلن سنگین را تحت تابش الکترونهای ۱۰ MeV قرارداده ودرمحدودة دز ۷۰-۴۷۰ kGy ثابت دی الکتریک آنها اندازه گیـری شـد . تغییـرات مشابه و ناچیزی در ثابت دی الکتریک هر دو نمونه در اثر دز ، به این صورت مشاهده گردید که ابتدا ، ثابت دی الکتریک تا دز حدود ۲۰۰ kGy مقـدار کمـی کـاهش و سپس تا دز ۴۷۰ kGy دوباره مقدار کمی افزایش یافت . افزایش ثابت دی الکتریک را احتمالآ به رشد گروه های قطبی و کاهش آنرا به تحرک محدود شدة دو قطبی ها بر اثر اتصالات عرضی می توان نسبت داد