سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مجید دهمرده – هیئت علمی دانشگاه پیام نور واحد زابل
محمد عمرانی – هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زابل
جواد ترکمانی – استاد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

این مطالعه با هدف بررسی پایداری قیمتهای بخشهای مختلف اقتصاد ایران انجام پذیرفت . داده های مورد نیاز شامل متغیرهای نرخ ارز، نرخ بهره، حجم نقدینگی و شاخص قیمت بخشهای کش اورزی، صنعت و خدمات طی دوره ۸۲ – ۱۳۵۰، از مجموعه داده های سری زمانی اقتصادی – اجتماعی موسوم به PDS و مجموعه آمار سری زمانی سازمان برنامه ریزی و مدیریت بدست آمده است . از الگوی خود توضیح برداری ) VAR ) ٢ برای آزمون واکنش متغیرهای درونزای الگو نسبت به شوکهای وارده بر جملات اخلال استفاده گردید . نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که قیمتهای هر یک از بخشهای اقتصادی، ضمن تاثیرپذیری از متغیرهای نرخ ارز، نرخ ب هره و حجم نقدینگی ، در اثر اختلال در هریک از این متغیرها ثبات خود را از دست دا ده و با گذشت زمان این اختلال تشدید شده و نوسان قیمتها در بلندمدت تعدیل نمی شود