سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه دباغ کاشانی – دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشکده فیزیک
شهریار برادران شکوهی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده برق
بیژن غفاری – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک

چکیده:

امروزه آزمایش قطعات اپتیکی و اندازهگیری درجه شایستگی آنها از دغدغه های کاربران قطعات اپتیکی است. بدین منظور آزمونهای اپتیکی متفاوتی شکل گرفتهاست که .[ اغلب بر پایه بررسی واندازهگیری جبههموج میباشد[ ۱,۲ از آنجاییکه اندازهگیری فاز به صورت مستقیم امکانپذیر نیست، در آزمونهای گوناگون اندازهگیری جبههموج، الگوی شدت به مشتق مرتبه اول و یا دوم فاز مرتبط میشود. به منظور اندازهگیری الگوی شدت ثبت شده و حذف اختلالات محیطی، پردازش تصویرمورد استفاده قرار میگیرد. در این مقاله از روشShack-Hartmannبرای اندازهگیری جبههموجاستفاده شده است، با الهام از روشهای قدیمی موقعیت یابی مجموع و بیشینهیابی [ ۲] روش ترکیبی جدیدی پیشنهاد شدهاست که نتایج مناسبی در حذف اختلال و مرکز یابی بدست میدهد.