سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

خلیل خلیلی – دانشگاه بیرجند
عبدالرضا رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک – دانشگاه بیرجند
علی سعادتی – موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی – خراسان جنوبی

چکیده:

ماشین بینایی یک روش بازرسی سریع، اقتصادی، پایدار و غیر تماسی می باشد . سرعت و دقت موجود در این روش ، کاربرد آن را در تولیدات انبوه و بر طرف ساختن نیازهای مربوط به کنترل کیفی محصول برآورده نموده و بدین خاطر است که باعث گسترش آن در بسیاری از صنایع، بخصوص پروسه های خودکار و جایگزینی آن با روشهای بازرسی چشمی و … گردیده است . نیاز به این نوع سیستم بازرسی غیر مخرب و غیر شیمیایی که دخالت مستقیم انسان را در آن منتفی نماید، در صنایع غذایی که ارتباط مستقیم با سلامت جامعه انسانی دارد، بیش از سایر صنایع احساس می
گردد. در کار حاضر با استفاده از پردازش تصویر و با آنالیز ویژگیهای مربوط به تصاویر تهیه شده از مقاطع برش خورده گوشت به تعیین درصد چربی در این مقاطع پرداخته و نتایج حاصله با مقادیر تجربی اندازه گیری شده از آزمایشات شیمیایی مطابق استاندارد موجود در موجود در موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران که در آزمایشگاه این موسسه در شهر بیرجند تهیه شده ، مقایسه گردیده است.