سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمید لیاقتی – کارشناس ارشد منابع آب ، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان، مدیریت آبخی
فیض ا… رهنما – کارشناس ارشد منابع آب، اداره کل منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

مدیریت استفاده از سدهای کشور و برنامه های آبخیزداری می بایست مبتنی بر شناخت وضعیت تولید رسوب و چرخه فرسایش در ابخیز سدهاباشد. دراین مقاله سعی شده است با استفاد ه از اندازه گیری منطقهای در یکی از زیر حوضه های زاینده رود وضعیت رسوب و فرسایش بررسی شود. برای انجام این مطالعه مراحل زیر انجام پذیرفت، جمع آوری اطلاعات پایه، تفسیر عکسهای هوایی و اطلاعات ماهواره ای ، تهیه نقشه های زمین شناسی، شیب و استفاده از اراضی تهیه نقشه های واحدهمای همسان از لحاظ لیتولوژی، خاک ، توپوگرافی ووشش گیاهی، کارهای صحرایی و تجزیه و تحلیل داده ها می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها داده ها وتهیه نقشه هایمورد نیاز از تکنیک سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. در این مطالعه، میزان رسوب تله اندازی شده در سازه ها و پروژه های مدیریت آبخیزداری اصفهان اندازه گیری شده است. برای اندازه گیری رسوبات بر روی اراضی دامنه ها از میزان رسوبات جمع شده در طرح های کنتور بانک و بانکتو برای اندازه گیری مقدار رسوبات در آبراهه ها از بندهای رسوبگیر پی در پی و یک بند سنگ وسیمانی استفاده شده است. پس از اندازه گیری و آنالیز مقادیر بدست امده و رابطه آن با برخی فاکتورهای طبیعی از جمله شکل اراضی شیب و نحوه استفاده از اراضی انجام پذیرفته است و در پایان نتیجه گیری و پیشنهادات لازم ارائه شده است و نقشه فرسایش منطقه که بر اساس اندازه گیری مستقیم و روش مشاهده ای در صحرا تهیه شده است.