سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار – مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت تهران ن
محمد صدیقی – استادیار – مهندسی هوافضا، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و صنعت تهران ن
حمیدرضا گرکانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و
مریم سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد – مهندسی مکانیک، دانشکده مکانیک، دانشگاه علم و

چکیده:

این پژوهش یک مطالعه تجربی در رابطه با سرعت سوزش و زمان احتراق ابر ذرات میکرونی آلومینیوم در مخلوط گازی اکسیژن و نیتروژن میباشد . آزمایشات با ذرات ۱۸ میکرونی آلومینیوم و مخلوط گازی ) %۲۵ اکسیژن و %۷۵ نیتروژن ) صورت گرفته است . نتایج حاصل از آزمایشات نشان میدهد که افزایش غلظت سبب افزایش سرعت سوزش و کاهش زمان احتراق می شود . همچنین ملاحظه گرد ی د پارامترها ی سرعت سوزش و زمان احتراق در محدوده غنی ) )φ>1 تقریباً مستقل از غلظت ذرات بوده ، اما در ناحیه رقیق به شدت وابسته به غلظت ذرات م ی
باشند . همچنین با استف اده از نتا یج آزما یشات قبل ی هم ین گروه تحق یقاتی اثر تغ ییر درصد اکس یژن در مخلوط گاز ی و اثر تغییر قطر مورد بررس ی قرار گرفت ه و مشخص شد زمان احتراق با قطر ذره نسبت مستق یم داشته یا به عبارت بهتر با افزایش قطر ذره زمان احتراق افزایش مییابد . همچنین ملاحظه گردید که افزایش درصد اکسیژن در گاز بستر افزایش سرعت سوزش و کاهش زمان احتراق را در پی خواهد داشت .