سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش بین المللی حسابداری، حسابرسی مدیریت و اقتصاد
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
رضوان حجازی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
مینا فرخی – کارشناس ارشد حسابداری دانشکده ارشاد دماوند، تهران، ایران
علی ترک زهرانی – کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان( اصفهان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ایران

چکیده:
با توجه به ویژگی عصر حاضر و حاکمیت دانش بر جوامع و شرکتها، جهتگیری این پژوهش به سوی داراییهای نامشهود و سرمایه فکری سازمان بوده است. در این پژوهش سعی شد که با معرفی سرمایه فکری، ارائه مدلهای مختلف اندازهگیری و مروری بر تحقیقات انجام شده و مهمتر از همه، بررسی ارتباط سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی در جهت معرفی هر چه بهتر سرمایه فکری و آشنایی بیشتر مدیران با این سرمایه ارزشمند، برداشته شود. این تحقیق شامل چهار فرضیه اصلی میباشد. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیات با استفاده از لوح فشرده اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده که توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران ارائه میشود و شامل فرمتPDF صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه میباشدجمع آوری گردید. جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که در طی سال- های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ صورتهای مالی خود را به سازمان بورس ارائه کرده و با توجه به سایر شرایط، در نهایت ۱۳۲ شرکت انتخاب گردید. برای سنجش سرمایه فکری از مدل تعدیل شده لی،تسنگ و وین( ۲۰۰۹ ) ، برای اولینبار در ایران، استفاده شد که یکی از مهمترین و با ارزشترین روشهای سنجش میباشد. در مرحله تحلیل دادهها، برای آزمون فرضیات از روش رگرسیون پانل دیتا استفاده و مدلهای مربوط به فرضیههای تحقیق استخراج شد. نتایج نشان داد که بین سرمایه فکری و ارزش بازار شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد. بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت، ارتباط معنی داری وجود دارد؛ و در میان شاخصهای عملکرد مالی به ترتیب شاخص سود هر سهم، نرخ بازده داراییها و شاخص سودآوری اصلی دارای بیشترین ارتباط میباشند.