سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

منصور موحدی – دانشگاه گلستان، دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

چکیده:

گذارهای انرژی در هسته های ۶۰Cuو ۶۱Cu با توجه به داده های تجربی، تجزیه و تحلیل شده است. در این روش پرتوهای گسیل شده از هسته های تشکیل شده، پس از گذار از حالتهای برانگیخته به حالت های پایه در انطباق با پرتو گاما مورد بررسی قرار گرفته و قطبش پرتوها، اندازه گیری میشوند. اسپین و پاریته گذارهای انرژی تعیین میشوند. برخی پرتوهای ملاحظه شده برای نحستین بار مشاهده شده است که نشانگر سطوح ناشناخته ای در طیف این ایزوتوپ های مس می باشد. واکنش (فرمول در متن اصلی موجود می باشد) چند فروپاشی ذرات آلفا و پروتون و نوترون را به همراه دارد. بویژه اهمیت تعیین تغییرات پاریته در گذارهای الکتریکی E1مورد توجه قرار گرفته است.