سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

افشین ایوانی – دانشجوی دکتری مکانیک ماشین های کشاورزی
سعید مینایی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

نفوذ آب به درون بافت مواد یا تاثیر گذاری روی خواص فیزیکی آنها باعث شده تا اندازه گیری حجم به کمک آب در مورد برخی مواد و محصولات قابل استفاده نباشد روش حجم سنجی آکوستیک مبتنی بر فرکانس تشدید رزوناتور هلمهولتس به تازگی در مورد برخی محصولات کشاورزی مانند سیب و انگور با دقت نسبتا مطلوب مورد آزمایش قرارگرفته r2=0.97 اما ناچیز بودن تغییرات فرکانس تشدید هلمهولتس نسبت به تغییر حجم مواد حدود ۰/۱Hz/cc باعث شده تا استفاده ازاین روش در عمل با محدودیت مواجه گردد براین اساس در تحقیق حاضر یکی از فرکانسهای فرعی حاصل از امواج ایستای تشدید کننده به جای فرکانس تشدید اصلی آن مورد استفاده قرارگرفت. برای این منظور ابتدا یک تشدید کننده هلمهولتس اختصاصا برای حجم سنجی گردو طراحی شد بطوریکه دارای حداکثر تغییرات فرکانس اصلی نسبت به تغییرات حجم باشد ۱/۳Hz/cc