سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسام الدین البرزی – نیروگاه خورشیدی شیراز، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
محمود یعقوبی – نیروگاه خورشیدی شیراز، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
رضا حسامی – نیروگاه خورشیدی شیراز، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
سامان میرهادی – سازمان انرژیهای نو ایران – تهران

چکیده:

در این مقاله اندازه گیری مقدار ضـریب دریافـت (Intercept-Factor) در کلکتور سهموی خطی نیروگاه خورشـیدی شـیرازبا استفاده از روش تغییر شار خورشید در ناحیه مرکـزی لولـه گیرنده کلکتور به وسیله عکس برداری بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد . در عمل لوله های گیرنده با روکش لولـه شیشـه ای نصب می شود ولی اندازه گیری ضریب دریافت همراه بـا لوله شیشه ای با مشکلاتی روبرو است ، لذا برای اولین بار این اندازه گیری ها با روش عکس برداری بـرای کلکتـو ر سـهموی شیراز انجام شده و مقـادیر بدسـت آمـده بـا شـرایط طراحـی مقایسه شده است . همچنین تاثیر خمش لوله گیرنده در مقـدار ضریب دریافت، مورد بررسی قرار گرفته اسـت . در انتهـا اثـر ردیابی در زمان های مختلف بر روی کاهش ضـریب دریافـت مطالعه و با نتایج سایر کلکتورها مقایسه شده است .