سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد حاجی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز
مهدی کسرایی – استادیار بخش مکانیک ماشین های کشاورزی، دانشگاه شیراز

چکیده:

شکل میوه ها و مواد غذایی نقش مهمی در فرآیند های جداسازی و درجه بندی توسط ماشین های غربال دارد. یکی از مهم ترین عوامل تعیین شکل، ضریب کرویت ۳ می باشد. در این پژوهش برای تعیین ضریب کرویت گردو یک روش سریع، دقیق و غیر مخرب با استفاده از پردازش تصویر ارائه شده است.تصاویر گرفته شده از گردو در نرم افزار مطلب مورد پردازش قرار گرفتند. تصاویر رنگی ابتدا با استفاده از آستانه گیری به تصاویر باینری تبدیل و لبه گردوها در تصاویر باینری استخراج شدند و سپس مرکز ثقل هر گردو در تصویربه طور جداگانه مشخص و فواصل پیکسل های روی لبه هر گردو با مرکز ثقل آن محاسبه شد. مقادیر بیشینه و کمینه اقطار گردو با استفاده از روابط استخراج گردید و در نهایت ضریب کرویت از رابطه کری ۴ محاسبه شد. نتایج نشان دادکه بین روش کری و پردازش تصویر رابطه خطی مناسبی با ضریب تبیین ۰/۸۳ ضریب هم بستگی ۰/۹۱ برقرار است و بنابراین این روش می تواند جایگزین خوبی برای بعضی روش های وقت گیر و کم دقت قبلی باشد