سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

صبا رزاق فامیان – اندازه گیری طیف انرژی نوترون چشمه ۲۴۱ Am-Be با استفاده از روش زمان پرواز
محمد لامعی رشتی – آزمایشگاه واندوگراف سازمان انرژی اتمی ایران

چکیده:

یکی از دقیقترین روشهای طیف نگاری نوترون روش زمان پرواز است . در این روش با اندازه گیری زمان پرواز نوترون در فاصله مشخص می تـوان سـرعت و در نتیجـه انرژی جنبشی آن را اندازه گرفت . در این پژوهش زمان پرواز نوترون بین دو آشکارساز اندازه گیری می شود . نوترون تحت زاویه مشخصی پس از برخـورد بـه آشکارسـاز اول پالسی تولید کرده وپراکنده می شود . سپس به آشکارساز دوم بـرخورد کرده وپالس دیگری تولید می کند . به کمک سیستمهای زمان سنجی دقیق، اختلاف زمانی بـین این دو پالس که در حدود چندین نانو ثانیه است اندازه گیری می شود . زمان اندازه گیری شده مقدار زمانی است که نوترون پراکنده شده فاصله بین دو آشکارسـاز را طـی می کند . حال با استفاده از روابط فیزیک غیر نسبیتی سرعت و انرژی نوترون قابل محاسبه است . بعد از اعمال برنامه های کامپیوتری جهت حذف پرتوهای اضـافی طیـف نوترون چشمهAm-Be 241بدست آمد که توافق خوبی با طیف حاصل از روشهای دیگر داشت