سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

ندا معنوی زاده – کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود ربانی – دانشیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
کامران رضایی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران
جعفر رزمی – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله نحوه اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین در چهار صنف کلیدی کسب و کار ایران شامل صنایع خودروسازی ، صنایع فلزی ، صنایع غیرفلزی و خدمات در چارچوبی سیستماتیک ارائه شده است. این چارچوب مبتنی بر رهیافتهای علمی تدوین شده است. تولید ناب به عنوان رویکرد نوین در حرکت جامع سازمانها جهت کیفیت مداوم، هزینه قابل رقابت، تولید و تحویل به موقع مطرح شده است. مدیریت زنجیرة تأمین یکی از ارکان کلیدی در دستیابی به تولید ناب محسوب میگردد. مدیریت زنجیرة تأمین باید در سه سطح استراتژیک، تاکتیک و عملیات انجام پذیرد. فرآیندهای اصلی هر زنجیرة تأمین ، طرحریزی، منابع و مدیریت منابع، تحقق محصول و تحویل به مشتری می باشد. در این زمینه مطالعات در سازمانهای ایرانی بسط یافت و پس از جمعآوری اطلاعات از مدیران صنایع در بخشهای مختلف، تحلیلهای آماری مناسب جهت کسب نتایج معتبر انجام پذیرفت. نتایج این تحقیق میتواند در پیادهسازی تولید ناب، اندازهگیری عملکرد زنجیرة تأمین، انجام پروژههای بهبود مورد استفاده قرار گیرند.