سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسعود سلیمانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خاتم
مریم عابدی – دانش آموخته مهندسی صنایع دانشگاه علم و فرهنگ

چکیده:

در هنگام تحلیل عملکرد سیستم ها ، استفاده از عبارات کیفی از قبیل “خوب”، “مناسب“، “کافی” و “ضعیف“، مبهم می باشد. به همین دلیل، در این مواقع، معیارهای کمی بر معیارهای کیفی ترجیح داده می شوند . اما ، شاخصهای عملکرد کمی به تنهایی ممکن است نتوانند عملکرد سیستم را همانند شاخصهای عملکرد کیفی ارزی ابی کنند . مشکل تعریف شاخصهای عملکرد کمی نیز به همین موضوع بر می گردد . محدوده انداز ه گیری نیز در تعری ف شاخصها ی عملکرد مهم است، مثلا برای یک سازمان یا چند سازمان، یا برای یک خط تولید یا چند خط تولید. زنجیره تامین یک فرایند یکپارچه است که در آن مواد خام به محصول نهایی تبدیل می شوند، و به مشتری عرضه می شوند. هر زنجیره تامین معمولا شامل چهار بخش عرضه ، تولید، توزیع و مشتری می باشد که هر ی ک از آنها از چند قسمت تشک یل شده اند. پیچیدگی زنجیره تامین ارتباط مستقیم با تعداد بخشها و قسمتهای زیرمجوعه دارد . هدف این مقاله توسعه چارچوبی برای انتخاب شاخصهای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین می باشد.