سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرتضی عالیقدری – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
مهدی غیاثی نژاد – دانشیار گروه حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران
اشرف السادات مصباح – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران
سیمین ناصری – دانشیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده:

مقدمه و ا هداف: اورانیم از مهمترین رادیو نوکلئیدهای موجود در پوسته زمین با جرم سنگین است. منابع آب، مخصوصاً آبهای زیرزمینی برحسب خصوصیات زمین شناسی، دارای ترکیبات محلول از این رادیو عنصر می باشد. خصوصیات پرتوزایی و شیمیایی اورانیم باعث ایجاد عوارض مختلف (انواع سرطان) در محیط زیست، مخصوصاً به واسطه مصرف آب (بیماری های کلیوی) شده است. حداکثر غلظت مجاز تعیین شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایالات متحده برای اورانیم در آبهای آشامیدنی ۲۰ppb است. روش اجرا: این پژوهش به منظور اندازه گیری غلظت اورانیم منابع آب (سطحی و زیرزمینی) استان اردبیل انجام گرفت. مطالعه بر اساس جمع آوری اطلاعات لازم در خصوص منابع آب استان اردبیل، نمونه برداری از آنها مطابق با روشهای استاندارد و اندازه گیری غلظت اورانیم به روش Laser Fluorimetry انجام گرفت. نتایج: غلظت اورانیم در آبهای زیرزمینی (۴۸ نمونه) در محدوده ۰/۳۵-۱۷/۵۰ ppb در آبهای سطحی (۴ نمونه) در محدوده ۱/۳۳, ۱۲/۳۵ ppb و در آبهای معدنی (۲۰ نمونه) در محدوده ۰/۱, ۲۸/۱۰ ppb بود. بحث و نتیجه گیری: غلظت اورانیم آبهای آشامیدنی استان اردبیل کمتر از حداکثر مجاز تعیین شده برای این عنصر در آبهای اشامیدنی است. غلظت این عنصر در دریاچه شورابیل شهر اردبیل که مصرف غیر اشامیدنی دارد بیشتر از ۲۰ ppb تعیین گردید.