سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدتقی اسماعیلی قشلاقی – سازمان انرژی اتمی
نرگس بهزاد – گروه پژوهشی زمین کاو

چکیده:

رادیونوکلوئیدها اتم های ی با هسته ناپایدارند که در نتیجه فروپاش ی یا به هم پیوستن هسته ها و تابش پرتو به حالت نیمه پایدار یا پایدارتری م ی رسند . پرتوهایی با انرژ ی بالا که از مواد رادیواکتیو ساطع و دارا ی دوزها ی بالایی هستند برای موجودات زنده خطری جدی محسوب میشوند . تابش های حاصل از مواد رادیونوکلوئید میتوانند از راه دستگاه تنفس، زخمها ی باز و … وارد بدن شوند . از این رو شناسایی پرتوزایی یک منطقه برای ساکنان آن مسئله مهمی به شمار می رود .
هدف ازاین مطالعه اندازه گیری غلظت مهمترین رادیونوکلوئیدهای تشکیل دهنده سطح خاک و رسوب در پهنه استان زنجان بوده و میانگین دوز گامای جذب شده توسط ساکنان منطقه بصورت آماری محاسبه شده است .
در این پروژه تحقیقاتی از ۲۸ ایستگاه در مناطق مختلف استان زنجان نمونه برداری و غلظت نمونه ها با استفاده از دستگاه گاما اسپکترومتری اندازه گیری شدند . غلظت مهمترین رادیونوکلوئیدهای طبیعی تشکیل دهنده در سطح خاک شامل ۴۰ K , 232 Th , 238 Uو رادیونوکلوئید مصنوعی ۱۳۷ Cs اندازه گیری شدند، که میانگین آنها به ترتیب حدود ۸/۶ و ۵۵۲/۹ و ۲۹/۴ و ۲۵/۱بکرلبر کیلوگرم ) ) Bq/Kg بدست آمده است . نتایج بدست آمده با استانداردهای جه انی UNSCARE مقایسه گردیدند و میانگین دز مؤثر سالیانه هر فرد که در استان زنجان ساکن است در حدود ۹۱ /۴ مایکروسپورت در سال بدست آمده که مقدار ۷۳ درصد آن یعنی ۶۶/۹ مایکرو سیورت در سال (Svy -1 µ) مربوط به رادیونوکلوئیدهای موجود در خاک های سطحی میباشد . در این مقاله سعی شده تا ضمن معرفی رادیونوکلوئیدهای مرتبط ، پراکندگی آنها ، آلودگی های زیست محیطی و بیماریهای ناشی از آن بصورت اجمالی مورد بحث و بررسی قرار گیرند .