سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مرتضی عالیقدر – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
صادق حضرتی – استادیار گروه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
محسن قنبری – کارشناس شرکت آب و فاضلاب اردبیل

چکیده:

بخشی از عناصر جزئی را در طبیعت فلزات سنگین تشکیل می دهد. ورود فلزات سنگین به منابع آب از طریق مختلف، باعث ایجاد مخاطراتی از قبیل مسمویت، سرطان زایی و… در بدن موجودات زنده می شود. این مطالعه به منظور تعیین غلظت فلزات سنگین در منابع آب آشامیدنی شهر اردبیل انجام گرفت. مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بوده وپژوهش بر مبنای تعیین تعداد نمونه ها بر اساس پارامترهای مختلف ، تعیین کیفیت فیزیکی وشیمیایی آبها ودر نهایت اندازه گیری غلظت فلزات سنگین(کادمیوم، مس، سرب، کروم، نیکل، آهن، منگنز وروی) از ده منبع(چاهها ومخازن ذخیره ) در دو فصل کم آبی وپرآبی( ۲۰ نمونه) بر مبنای روشهای استاندارد، درآزمایشگاه آب وفاضلاب استان اردبیل به مدت یکسال( ۸۵-۸۴ ) انجام گرفت. نتایج نشان داد که در تمام نمونه ها، پارامترهای فیزیکی وشیمیایی آب در حد استانداردهای تعیین شده برای این عناصر بودند.غلظت فلزات آهن، منگنز، روی، سربونیکل درتمام نمونه ها کمتر از حد استاندارد وغلظت مس، کروم وکادمیوم در مرز استاندارد قرار داشت. با وجود متغییرهای احتمالی آلوده کننده منابع آب زیرزمینی اردبیل به فلزات سنگین ، در حال حاضر منابع آب آشامیدنی شهر اردبیل در معرض آلودگی به فلزات سنگین نیستند.