سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صادق صمدی – عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی اراک، گروه بهداشت
بدری السادات جنید – کارشناس مرکز بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی اراک

چکیده:

سابقه و هدف: سیلیس بیشترین ماده معدنی در روی زمین است. تماس با گرد و غبارهای حاوی سیلیس آزاد باعث صدمات ریوی شده و در نهایت ممکن است منجر به سیلیکوزیس شود. هدف از این مطالعه اندازه گیری گرد و غبار و سیلیس ازاد آن در معدن روباز سرب و روی عمارت می باشد.
مواد و روشها: نمونه برداری بر اساس روش شماره ۷۵۰۰، NIOSH انجام شد. با استفاده از روشهای نمونه برداری فردی میزان تماس با گرد و غبار کل و قابل استنشاق اندازه گیری و غلظت گرد و غبار بهروش سنجش وزنی تعیین مقدار گردید. به منظور تعیین مقدار سیلیس آزاد، نمونه ها گرد و غبار توسط دستگاه پراش اشعه ایکس مورد آنالیز قرار گرفتند .
یافته ها: میانگین غلظت گرد و غبار قابل استنشاق در قسمت های دریل کاری و خاکبرداری به ترتیب برابر با ۲/۸۱ و ۲/۶۱ میلی گرم در متر مکعب بود. میانگین غلظت سیلیس آزاد گرد و غبار قابل استنشاق دراین قسمت ها به ترتیب برابر با ۰/۵۱ و ۰/۴۷ میلی گرم در متر مکعب بود. این مقادیر به ترتیب ۵/۱ و ۴/۷ برابر حد تماس شغلی استاندارد ایران وهمچنین ۱۰/۲ و ۹/۴ برابر استاندارد ACGIH است.
نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج نشان داد که میزان گرد و غبار و غلظت سیلیس آزاد آن درهوای محیط کار بیشتر از حد مجاز است بنابراین می بایست با روشهای مختلف از ایجاد گرد و غبار در محیط کار جلوگیری کرد.