سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر عطایی – استادیار گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی – دانشگاه تهران
مهدی احمدی – استادیار دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد احمدی – کارشناس ارشد گروه مهندسی مکانیک دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

در بین روشهای غیر مخرب اندازه گیری تنش سطحی می توان از روشهای استفاده از اشعه ایکس، آلتراسونیک و جریانهای گردابی نام برد . استفاده از اشعه ایکس تنها به عمق µm 20 قطعه محدود می شود و نیاز به تجهیزات خاص و گرانقیمت دارد . از طرف دیگر استفاده از آلتراسونیک نیز بدلیل حساسیت نوع موج به میدان تنش و نیز ارائه متوسط تنش در طولی که مو ج طی کرده است تنش را به طور نقطه ای نشان نمی دهد . روش جریانهای گردابی در بین دو روش فوق قرار دارد که به طور نظری قابلیت تعیین تنش در هر نقطه و تهیه الگویی از توزیع تنش در سطح را دارد . در این تحقیق سعی شده تا با انجام آزمایش های کشش و خمش بر روی آلومینیوم رابطه بین پاسخ جریانهای گردابی و تنش جهت استفاده در اندازه گیری تنش در قطعات در حین عملکرد و یا تنش پسماند استخراج گردد .