سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس احتراق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی بیدآبادی – استادیار – مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی م
محمد صدیقی – استادیار – مهندسی هوافضا، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی م
فریبا فیضی – کارشناسی ارشد مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران ، دانشکده مهندسی مکان

چکیده:

نتایج مطالعات تجربی احتراق ابر ذرات آلومینیم در مخلوط N2/O2 ارائه می گردد . در این تحقیق، بررسی پارامتر دینامیکی فاصله خاموشی شعله ابر ذرات ریز جامد، مورد توجه قرار گرفته است و تاثیر افزایش میزان O2 در مخلوط N2/O2 بر پارامتر فاصله خاموشی بررسی شده است . روش آزمایشگاهی استفاده شده در این تحقیق، بر مبنای پاشش ذرات آلومینیم و معلق ساختن این ذرات در محیط دارای جاذبه و سپس مشتعل کردن ذرات می باشد . در آزمایشات، ذرات آلومینیم با قطر ۵/۴ و ۱۸ میکرون مورد استفاده قرار گرفته اند و حداقل فاصله خاموشی و حد رقیق اشتعال پذیری ابر ذرات اندازه گیری شده است . بر اساس این آزمایشات حداقل فاصله خاموشی در احتراق ذرات آلومینیم ۱۸ میکرون در مخلوط گازی ۲۱ درصد اکسیژن و ۷۹ درصد نیتروژن ۳ میلیمتر و حد رقیق اشتعال پذیری ۹۵ gr/m 3 به دست آمده در حالی که با افزایش میزان اکسیژن مخلوط گازی به ۲۵ درصد، حداقل فاصله خاموشی و حد رقیق اشتعال پذیری کاهش یافته است