سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش توانایی – دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسین امیرشاهی –

چکیده:

ظاهر یک منسوج خوابدار به شدت تحت تاثیر رفتار انعکاسی و رنگ سطح مقطع الیاف و یا نخهای به کاررفته درآن می باشد لذا یافتن روشی برای اندازه گیری فاکتور انعکاسی و رنگ سطح مقطع نخ درارزیابی ظاهر این قبیل منسوجات حائز اهمیت است اگرچه برای اندازه گیری انعکاس نخ درامتداد طولی آن روشهای تدوین شده ای وجود دارد ولی روش ویژه ای برای اندازه گیری انعکاس درسطح مقطع نخ ارایه نگردیده است دراین تحقیق روشی برای اندازه گیری انعکاس درسطح مقطع نخ اکریلیکی ریسیده شده درسیستم فاستونی با استفاده از مختصات رنگی حاصل از اسکنر و نتایج انعکاسی حاصل از اسپکتروفتومتر ارایه و عوامل تاثیر گذار برآن مانند اثر تراکم نخ درظرف نگهدارنده آن مورد بررسی قرارگرفته است نتایج حاصله نشان میدهد که تراکمهای نخهای حاضر درظرف نگهدارنده آنها و دیواره ظرف برنتایج انعکاسی حاصل تاثیر میگذارند علاوه برآن درصورت حذف اثردیواره و زمینه ای که نخها به صورت عمودی برروی آنها قرارگرفته اند با افزایش تراکم میزان انعکاس درتمام طول موجها افزایش می یابد.