سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

بهزاد ازادگان – ا ستادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران

چکیده:

این پژوهش با هدف برآورد فرسایش خاک اراضی دیم در اثر ادوات شخم با شیب ۱۱-۳ درصد، بافت شنی لوم وزن مخصوص ظاهری kg/m3 1350 با استفاده از سزیم _ ۱۳۷ اجرا شد. در این آزمایش ۱۶ کرت۴*۴ متر شامل کرت در جهت عمود برشیب و ۸ کرت در جهت موازی شیب انتخاب گردید. در هر کرت مقدار ۴ ۱۰ *۲/۷ بکرل برکیلوگرم ۱۳۷-cs درمساحت ۳*۰/۵ متر تا عمق ۰/۱۵ متر توزیع شده و پس از عملیات خاک ورزی از هر کرت ۱۲نمونه خاک، بفواصل ۰/۵متری با مته نمونه برداری شد. فعالیت سزیم نمونه ها پس از آماده سازی، بوسیله دستگاه آشکارساز گاما، اندازه گیری و مقدار فرسایش خاک برآورد گردید. متوسط مقدار فرسایش خاک در اثر یک بار شخم در جهت موازی شیب با گاو آهن برگرداندار و دیسک به ترتیب ۲۰/۱ و ۶/۴۹ مجموع ۲۶/۵۹ و R2=0/93 و برای شخم عمود بر شیب به ترتیب۳/۵۴ و ۱/۲۳ مجموع ۴/۷۷ و R2=0/60 تن در هکتار بوده است. نتایج نشان می دهد فرسایش خاک ورزی در جهت شیب ۵/۵۷ مرتبه بیشتر از شخم عمود بر شیب است. بمنظور کاهش تلفات و هدر رفت خاک، حفظ حاصلخیزی و توان تولیدی خاک شخم عمود بر جهت شیب الزامی است