سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین ملکوتی – هیات علمی دانشگاه هرمزگان
بیدختی – استاد موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

چکیده : لایه سطحی جو به ناحیه تحتانی لایه مرزی که دارای تلاطم پیوسته ، نیروی اصطکاک قابل توجـه ، تبـادلات شـدید گرمایی ، تکانه ، رطوبت و غلظت می باشد ، اطلاق می گردد .
دراین مقاله روش سنجش ومطالعه کمیت های تلاطمی بکمک کاوند فیلم داغ دو کاناله V شکل وتریموستر با زمان پاسـخ سریع را بهمراه چگونگی پردازش سیگنال های مؤلفه های سرعت و دما بطور خلاصه معرفی نموده و سپس به مطالعه رفتاری کمیـت های تلاطمی محاسبه شده در شرایط متفاوت پایداری می پردازیم . کمیت های بررسی شده در این مطالعـه ، افـت و خیـز مؤلفـه هــای ســرعت ′u و َw شــدت هــای تلاطــم i u و i w ، شــارجنبش شــناختی تکانــه ′ u ′ w ، شــار جنــبش شــناختی گرمــا ، ′ T ′ w ، مقیاس افقی سرعت ( سرعت اصطکاکی ) * u می باشند
مقادیر اندازه گیری شده شدت های تلاطم نشان می دهد که شدت تلاطم در راستای افقی بیشتر از راستای قائم می باشـد ،کـه بعلت کشیدگی بیشتر پیچکهای لایه سطحی در راستای افقی می باشد و این تفاوت بـا افـزایش سـرعت بـاد بیشـتر نیـز مـی شـود . شارجنبش شناختی تکانه به علت نیمرخ طبیعی افزایشی سرعت باد با ارتفاع در این لایه مقادیری منفی به خود می گیرد و نشـان مـی دهد که سطح زمین بعنوان چاهه تکانه چوی عمل می کند . مقادیر عددی این شار با افزایش ناپایداری رشد نشـان مـی دهـد . سـرعت اصطکاکی نیز که مقادیر بیشتری را نسبت به لایه سطحی غیر شهری و بدون توپوگرافی از خود نشان می دهـد ، همبسـتگی خـوبی را بـا شدت تلاطم و جهت باد نشان می دهد . این امر حاکی از ضخامت زبری ناهمسانگرد در اطراف دکل می با شـد . شـار جنـبش شـناختی گرما بعلت نزدیک بودن اکثر نمونه ها دید بانی شده به شرایط خنثی مقادیر عددی بزرگی به خود نمی گیرد ، ولی در روز هنگام ودقایقی بعد از طلوع آفتاب مقادیر مثبت به خود گرفته ودقایقی بعد از غروب آفتاب این شار تغییر علامـت نشـان مـی دهـد . در شـرایط پایـداری همرفت آزاد این شار بیشینه ودر شرایط بطور کامل پایدار ( مثل وارونگی ) شارکمینه مشاهده می شود .
همبستگی خطی مقیاس شناوری ،بسامد شناوری و افت و خیز سرعت قائم در شرایط پایدار لایه سطحی شهری مطلعه گردیـد و مقدارc حدود ١/٥بدست آمد .