سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی محمدی ثانی – )دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قوچان، گروه علوم و صنایع غذایی، قوچان، ایر
علی قائدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم وصنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچ
رضا غیاثوند – دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،مرکزتحقیقات ایمنی موادغذایی دانشکده بهد

چکیده:
آفلاتوکسین ها گروه مهمی از سموم قارچی هستند که در اثر رشد برخی از گونه های آسپرژیلوس به ویژه آسپرژیلوس فلاووس و آسپرژیلوس پارازیتیکوس در محصولات کشاورزی تولید می شوند. آفلاتوکسینB1که سمی ترینآفلاتوکسین است بیشتر از دیگر انواع آفلاتوکسین در مواد غذایی و علوفه آلوده یافت می شود آفلاتوکسین B2پس از ورود به بدن پستانداران به متابولیتی به نام آفلاتوکسین M1تبدیل می شود و در شیر پستانداران وارد می شودآفلاتوکسینو ۱ M,B1 هر دو سرطان زا هستند . تعداد ۳۴ نمونه شیر خام بصورت نمونه گیری تصادفی از مراکز جمع آوری شیر قوچان در طول آبان ماه سال ۱۳۹۱ جمع آوری شد و با روش الایزا مورد بررسی قرار گرفتند. آزمایشات با دو تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که ۱۱/۷۶درصد نمونه ها فاقد آلودگی بوده و ۸۸/۲۴درصد نمونه ها به آفلاتوکسین M1آلوده بودند.میانگین آلودگی نمونه ها ۶۵/۰۴pptبود و دامنه سطح آلودگی بین ۵/۳۳JH248ppt متغییر بود. میزان آلودگی در همه نمونه ها کمتر از حداکثر حد تحمل FDAآمریکا۵۰۰ppt)بود . در ۲۱ نمونه۶۱/۷۶درصد از نمونه ها)میزان آلودگی از حداکثر حد تحمل اتحادیه اروپا و کدکس کمتر و در ۱۳ نمونه۳۸/۲۴درصداز نمونه ها میزان آلودگی از حداکثر حد تحمل اتحادیه اروپا و کدکس ۵۰ppt )بیشتر بود