سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید شاهو احمدی – کارشناس ارشد مهندسی محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقا
محسن علی آبادی – عضو هیأت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کردستان

چکیده:

آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ مسبب اختلال در شنوایی و انواع بیماریهای روانی و جسمی می باشد با ذکر این نکته که صدای ناشی از ترافیک، بزرگترین منبع آلودگی صوتی در شهرها به شمار می رود. لذا لازم است آلودگی صوتی خصوصاً آلودگی صوتی ناشی از ترافیک معابر با شیوه ای مناسب مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گیرد. مطالعه حاضر در سال ۸۶ در شهر سنندج و در خیابان های پرترافیک این شهر جهت بررسی میزان آلودگی صوتی انجام گرفت. جهت اندازه گیری صدا تعداد ۳۲ ایستگاه صداسنجی در خیابان های اصلی و پرترافیک تعیین شد. در این ایستگاه ها اندازه گیری در طول هفته و در سه آلودگی صوتی در شهرهای بزرگ مسبب اختلال در شنوایی و انواع بیماریهای روانی و جسمی می باشد با ذکر این نکته که صدای ناشی از ترافیک، بزرگترین منبع آلودگی صوتی در شهرها به شمار می رود. لذا لازم است آلودگی صوتی خصوصاً آلودگی صوتی ناشی از ترافیک معابر با شیوه ای مناسب مورد اندازه گیری و ارزیابی قرار گیرد. مطالعه حاضر در سال ۸۶ در شهر سنندج و در خیابان های پرترافیک این شهر جهت بررسی میزان آلودگی صوتی انجام گرفت. جهت اندازه گیری صدا تعداد ۳۲ ایستگاه صداسنجی در خیابان های اصلی و پرترافیک تعیین شد. در این ایستگاه ها اندازه گیری در طول هفته و در سه Lmin و Lmax ،Leq ،SPL در شبکه ی وزنی A قرائت شدند . نتایج نشان داد ترازصدای معادل حداکثر Leqmax برابر با A) dB83/1 ) است ومیانگین تراز صدای معادل نیز برابر با A) dB73/24 ) می باشد که با توجه به میزان تراز فشار صوت مجاز کشور برای مناطق مسکونی وتجاری A) dB60 ) ، میزان صدا بالاتر از حد مجازاستاندارد می باشد. همچنین حداکثر تراز معادل روزانه برابر A) dB 78/3) و حداکثر تراز معادل شبانه برابر A) dB 77/5 ) می باشد و میانگین تراز صدای معادل روزانه برابر A) dB 73/7 ) و میانگین تراز صدای معادل شبانه برابر با A) dB 72/78 ) می باشد. با توجه به بالا بودن تراز صدا در سطح شهر و با توجه به نتایج حاصل از مقایسه با استانداردها و شرایط و امکانات موجود در خیابان های مورد مطالعه،راهکارهایی جهت کنترل و کاهش صدا پیشنهاد گردید.